Тропарь мученика вонифатия церковнославянский. Молитва Св

Тропарь мученика вонифатия церковнославянский. Молитва Св

М у́ченик Твой, Го́споди Вонифа́тий,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́ Бо́га на́шего/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости/ того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ши.

Ин тропарь, глас 4:

К сосло́вию по́слан му́чеников,/ му́ченик был еси́ и́стинен,/ постpада́в за Хpиста́ кpепча́йше, всехва́льне,/ мощми́ же возвpати́лся еси́ ве́pою посла́вшей тя,/ Вонифа́тие блаже́нне,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// пpия́ти нам гpехо́в пpоще́ние.

С вяще́ние непоро́чное самово́льне Тебе́ приве́л еси́,/ И́же от Де́вы тебе́ ра́ди роди́тися Хотя́щему,// свя́те венчено́сче, прему́дре Вонифа́тие.

Ин кондак, глас 6:

З везда́ све́тлая яви́лся еси́ непреле́стная ми́рови, Со́лнца Христа́ возвеща́ющи заря́ми твои́ми, страстоте́рпче Вонифа́тие, и пре́лесть погаси́л еси́ всю, нам же пода́вши свет, моли́ся непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас 4:

И зы́де к прия́тию страстоте́рпческих моще́й и стра́ждущих зако́нне ве́ры ра́ди зря, / показа́л еси́ му́жески кре́пость свою́, / устреми́вся на стра́сти испове́данием во Христа́, / И́же прие́м по́честь побе́ды твоего́ страда́ния, // Вонифа́тие, при́сно моли́ за ны.

О многострада́льный и всехва́льный му́чениче Вонифа́тие! Ко твоему́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний нас, пою́щих тебе́, не отве́ржи, но ми́лостиво услы́ши нас. Виждь бра́тию и се́стры на́ша, тя́жким неду́гом пиа́нства одержи́мыя, виждь того́ ра́ди от ма́тере своея́, Це́ркве Христо́вой и ве́чнаго спасе́ния отпа́дающия. О святы́й му́чениче Вонифа́тие, косни́ся се́рдцу их да́нной ти от Бо́га благода́тию, ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных и ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́ их. Умоли́ Го́спода Бо́га, Его́ же ра́ди страда́л еси́, да прости́в нам согреше́ния на́ша, не отврати́т ми́лости Своея́ от сыно́в Свои́х, но да укрепи́т в нас трезве́ние и целому́дрие, да помо́жет Свое́ю десни́цею трезвя́щимся спаси́тельный обе́т свой до конца́ сохрани́ти во дни и нощи́, о нем бо́дрствующе и о нем до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́лище да́ти. Приими́, уго́дниче Бо́жий, моли́твы матере́й, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих; жен честны́х, о муже́х свои́х рыда́ющих, чад си́рых и убо́гих, от пиа́ниц оста́вленных, всех нас, ико́не твое́й припа́дающих, и да прии́дет сей вопль наш моли́твами твои́ми ко престо́лу Всевы́шняго дарова́ти всем по моли́твам их здра́вие и спасе́ние душ и теле́с, наипа́че же Ца́рство Небе́сное. Покры́й и соблюди́ нас от лука́ваго ловле́ния и всех ко́зней вра́жиих, в стра́шный час исхо́да на́шего помози́ прейти́ непреткнове́нно возду́шные мыта́рства и моли́твами твои́ми изба́ви ве́чнаго осужде́ния. Умоли́ же Го́спода дарова́ти нам к Оте́честву на́шему любо́вь нелицеме́рную и непоколеби́мую, пред врага́ми Це́ркве святы́я ви́димыми и неви́димыми си́лу непобеди́мую, да покры́ет нас ми́лость Бо́жия в несконча́емыя во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О святы́й страстоте́рпче Христо́в, во́ине Царя́ Небе́снаго, земна́я сладостра́стия презре́вый и к го́рнему Иерусали́му страда́нием возше́дый, му́чениче Вонифа́тие! Услы́ши мя гре́шнаго, принося́щаго от се́рдца моле́бная пе́ния, и умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти вся моя́ согреше́ния, в ве́дении и в неве́дении мно́ю соде́янная. Ей, му́чениче Христо́в, о́браз покая́ния собо́ю показа́вый гре́шным! Бу́ди ми на зла́го сопроти́вника диа́вола твои́ми моли́твами к Бо́гу помо́щник и засту́пник; мно́го бо порыва́хся избе́гнути сете́й его́ лука́вых, но у́дицею грехо́вною уловле́н и кре́пко влачи́м от него́, не мог изба́витися, а́ще не ты предста́неши ми, во обстоя́ниих го́рькая терпя́щему, и коли́ко покуша́хся пока́ятися, но ложь пред Бо́гом бых. Сего́ ра́ди к тебе́ прибега́ю и молю́ся: спаси́ мя, свя́тче Бо́жий, от всех зол твои́м предста́тельством, благода́тию же Всеси́льнаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Какие читать молитвы мученику Вонифатию от пьянства, наркомании и блуда

21 октября 2019 в 18:55

Вонифатий был слугой римлянки Аглаиды, и до обращения своего в веру Христову проводил время в пьянстве и разврате. Однажды отосланный госпожой принести в дом к ней частицы мощей святых мучеников, исповедал Христа, и сам принял мучения и смерть. По молитвам к нему многократно избавлял и избавляет людей от страсти винопития, а сейчас и наркомании.

Читать еще:  Определение цифры и числа. Число и десятичная система счисления

1 января (19 декабря по старому стилю) – день памяти Святого Вонифатия

Многие десятки лет приезжают к источнику святого Вонифатия люди, страдающие одной из самых страшных болезней – алкоголизмом. Едут сюда не только сами больные. Едут и близкие алкоголиков в надежде, что вода святого источника поможет их родным избавиться от пагубной страсти. И получают исцеление с молитвой мученику Вонифатию: ведь святой Вонифатий, в честь которого освящен источник, сам страдал от приверженности вину. Но силою Божией благодати исцелился и обратился к Богу. Кроме алкоголизма, вода источника лечит и другие заболевания, связанные с греховными пристрастиями – наркоманию, игровую зависимость, блуд.

Молитва святому Вонифатию от пьянства

О святой Вонифатий, милостивый раб Милосердного Владыки! Услышь прибегающих к тебе, одержимых пагубным пристрастием к винопитию и, как в своей земной жизни ты никогда не отказывал в помощи просящим тебя, так и теперь избавь этих несчастных (имена). Некогда, богомудрый отец, град побил твой виноградник, ты же, воздав благодарение Богу, велел немногие сохранившися грозды положить в точило и позвать нищих. Затем, взяв новое вино, ты разлил его по каплям во все сосуды, бывшие в епископии, и Бог, исполняющий молитву милостивых, совершил преславное чудо: вино в точиле умножилось, и нищие наполнили свои сосуды. О святитель Божий! Как по твоей молитве умножилось вино для нужд церкви и для пользы бедных и убогих, так ты, блаженный, уменьши его теперь там, где оно приносит вред, избавь от пристрастия к нему предающихся постыдной страсти винопития (имена), исцели их от тяжкого недуга, освободи от бесовского искушения, утверди их слабых, дай им, немощным, крепость и силу благоуспешно перенести это искушение, возврати их к здоровой, трезвой жизни, направь их на путь труда, вложи в них стремление к трезвости и духовной бодрости. Помоги им, угодник Божий Вонифатий, когда жажда вина станет жечь их гортань, уничтожь их пагубное желание, освежи их уста небесною прохладою, просвети их очи, поставь их ноги на скале веры и надежды, чтобы, оставив свое душевное пристрастие, влекущее за собой отлучение от Небесного Царства, они утвердились в благочестии, удостоились непостыдной мирной кончины и в вечном свете бесконечного Царства Славы достойно прославляли Господа нашего Иисуса Христа со Безначальным Его Отцом и с Пресвятым и Животворящим Духом во веки веков. Аминь.

Молитва Св Вонифатию от пьянства мужа

«О многострадальный и всехвальный мучениче Вонифатие, к твоему заступлению ныне прибегаем: молений нас, поющих тебе, не отвержи, но милостивно услыши нас, виждь братия и сестры наша тяжким недугом пианства одержимая, виждь того ради от Матери своей, Церкви Христовой, вечнаго спасения отпадающая. О, святый мучениче Христов Вонифатие, коснися сердец их данною ти от Бога благодатию, скоро возстави от падения греховнаго и ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Господа Бога, Егоже ради страдал еси, да простив нам согрешения наша, не отвратит милости Своея от сынов Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии, да поможет Своею десницею воздержание крепкое и спасительное Богу обещание свое до конца сохранити, во дни и в нощи о нем бодрствующе, и добрый ответ о нем дати на Страшнем Судище. Приими, угодниче Божий, молитвы матерей, о чадех своих слезы проливающих; жен честных, о мужех своих рыдающих; чад сирых и убогих, от пианиц оставленных; и всех нас, иконе твоей припадающих, и да приидет сей вопль наш молитвами твоими ко Престолу Всевышняго даровати всем по молитвам их здравие и спасение душ и телес, наипаче же Царствие Небесное. Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих, в страшный час исхода нашего помози прейти непреткновенно воздушныя мытарства и молитвами твоими избави вечнаго осуждения. Умоли же Господа даровати нам ко Отечеству нашему любовь нелицемерную и волю непоколебимую пред врагами Церкви Святыя, видимыми и невидивыми, да покрыет нас милость Божия в нескончаемыя веки веков. Аминь.»

Читать еще:  Что значит быть крестной матерью по библии. Крестные родители: кому можно быть крестным? Требования к крестной маме на крестинах

Молитва милостивому Вонифатию от наркомании

«О святый страстотерпче Христов, воине Царя Небеснаго, земная сладострастия презревый и к горнему Иерусалиму страданием возшедый, мучениче Вонифатие! Услыши мя грешнаго, приносящаго от сердца молебная пения, и умоли Господа нашего Иисуса Христа простити вся моя согрешения, в ведении и в неведении мною содеянная. Ей, мучениче Христов, образ покаяния собою показавый грешным! Буди ми на злаго сопротивника диавола твоими молитвами к Богу помощник и заступник; много бо порывахся избегнути сетей его лукавых, но удицею греховною уловлен и крепко влачим от него, не мог избавитися, аще не ты предстанеши ми, во обстояниих горькая терпящему, и колико покушахся покаятися, но ложь пред Богом бых. Сего ради к тебе прибегаю и молюся: спаси мя, святче Божий, от всех зол твоим предстательством, благодатию же Всесильнаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Короткая молитва святому Вонифатию от алкоголизма

«Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих (имярек) словесами божественного Евангелия Твоего, читаемыми о спасении рабов Твоих сих (имярек). Попали, Господи, терние всех согрешений их, вольных и невольных, и да вселится в них благодать Твоя, просвещающая, опаляющая, очищающая сего человека. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.»

Тропарь святому мученику Вонифатию

Мученик Твой, Господи Вонифатие, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе Бога нашего имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости того молитвами спаси души наши.

К сословию послан мучеников, мученик был еси истинен, пострадав за Христа крепчайше, всехвальне, мощми же возвратился еси верою пославшей тя, Вонифатие блаженне, моли Христа Бога прияти нам грехов прощение.

Священие непорочное самовольне тебе привел еси, Иже от Девы тебе ради родитися Хотящему, святе венченосче, премудре Вонифатие.

Звезда светлая явился еси непрелестная мирови, Солнца Христа возвещающи зарями твоими, страстотерпче Вонифатие, и прелесть погасил еси всю, нам же подавши свет, молися непрестанно о всех нас. Величание мученику Величаем тя, страстотерпче святый Вонифатие, и чтем честная страдания твоя, иже за Христа претерпел еси.

Теперь вы знаете о том, какие читать молитвы мученику Вонифатию от пьянства, наркомании и блуда.

Молитва святому мученику Вонифатию Тарсийскому от алкоголизма и пьянства

Великая беда современного человечества — алкоголизм, с этим недугом встречается практически каждая семья. Многие люди не знают методов борьбы с заболеванием, но верующие люди прибегают к молению, регулярно посещают церковь и обращаются к Богу. Тем людям, кто искренне верит в Божий промысел, почитает нравственные и духовные ценности, открыт путь в Вечность. Их молитвенный труд, а именно молитва святому мученику Вонифатию от пьянства, творит чудеса.

Молитва от недуга

Когда болеет тело, то одновременно с ним страдает душа. Одержимый алкоголизмом человек становится зависимым от темных сил, искушающих людей. Противостоять этому злу поможет вера в Бога.

Мученик Твой, Господи Вонифатие, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе Бога нашего имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости того молитвами спаси души наши.

К сословию послан мучеников, мученик был еси истинен, пострадав за Христа крепчайше, всехвальне, мощми же возвратился еси верою пославшей тя, Вонифатие блаженне, моли Христа Бога прияти нам грехов прощение.

Священие непорочное самовольне тебе привел еси, Иже от Девы тебе ради родитися Хотящему, святе венченосче, премудре Вонифатие.

Звезда светлая явился еси непрелестная мирови, Солнца Христа возвещающи зарями твоими, страстотерпче Вонифатие, и прелесть погасил еси всю, нам же подавши свет, молися непрестанно о всех нас.

Величаем тя, страстотерпче святый Вонифатие, и чтем честная страдания твоя, иже за Христа претерпел еси.

О святый страстотерпче Христов, воине Царя Небеснаго, земная сладострастия презревый и к горнему Иерусалиму страданием возшедый, мучениче Вонифатие! Услыши мя грешнаго, приносящаго от сердца молебная пения, и умоли Господа нашего Иисуса Христа простити вся моя согрешения, в ведении и в неведении мною содеянная. Ей, мучениче Христов, образ покаяния собою показавый грешным! Буди ми на злаго сопротивника диавола твоими молитвами к Богу помощник и заступник; много бо порывахся избегнути сетей его лукавых, но удицею греховною уловлен и крепко влачим от него, не мог избавитися, аще не ты предстанеши ми, во обстояниих горькая терпящему, и колико покушахся покаятися, но ложь пред Богом бых. Сего ради к тебе прибегаю и молюся: спаси мя, святче Божий, от всех зол твоим предстательством, благодатию же Всесильнаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читать еще:  Люди рожденные 22 мая характеристика. Страстные Тельцы – основной знак зодиака в мае

Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих (имярек) словесами божественного Евангелия Твоего, читаемыми о спасении рабов Твоих сих (имярек). Попали, Господи, терние всех согрешений их, вольных и невольных, и да вселится в них благодать Твоя, просвещающая, опаляющая, очищающая сего человека. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Другие молитвы от пьянства:

Из жизни мученика

Некий муж, по имени Вонифатий, вел разгульный образ жизни. Находясь в рабстве у одной из знатных римлянок Аглаиды, он сожительствовал с ней, предаваясь плотской любви и часто вкушая вино.

Однажды любовникам пришла мысль о необходимости очищения души от грехов. Аглаида решила, что наилучшим методом освобождения от них послужит наличие большого количества икон и мощей святых мучеников в ее жилище. Она поручила Вонифатию разыскать святые останки, на что он с радостью согласился. Но отправляясь в путь, мужчина спросил подругу о том, что если он сам пострадает за веру Христову и будет предан мучительной смерти, примет ли она с честью его мощи? Получив положительный ответ, путник отправился в дорогу.

Вонифатий был добросердечным человеком, с сочувствием относился к нищим и всячески помогал им. В пути он соблюдал строгий пост, а в церквях по пути своего следования просил у Всевышнего отпущения грехов, несмотря на то, что повсюду христиане терпели гонения за свою веру.

Прибыв в Таре, грешник поддержал верующих и тоже объявил себя христианином, за что понес многочисленные страдания и был обезглавлен. Сопровождающие его товарищи выкупили останки праведника за золото, что дала им в путь Аглаида, и привезли ей растерзанное тело.

Вскоре ей случилось сонное видение, в котором ангел велел принять своего бывшего раба-любовника как небесного покровителя. Женщина с почетом приняла святые мощи, предала их земле и на месте захоронения возвела храм в честь святого мученика Вонифатия. А сама, раздав все имущество бедным людям, приняла монашеский постриг и провела остаток земной жизни в непрестанной молитве и покаянии.

С тех пор Вонифатий является заступником пьющих людей, распутников и чревоугодников. Его молят о предстательстве пред Отцом Небесным родственники как зависимых от греха людей, так и сами больные, страдающие этими тяжелыми недугами.

Советы по молению

Молитва — это откровенный разговор с Богом и Его святыми, поэтому не стоит беспрестанно и бездумно твердить ее слова, дабы скорей достичь желаемого.

Поэтому и моление святому Вонифатию должно быть сердечным и открытым.

  • необходимо от всей души рассказать чудотворцу о своей беде, трудностях и мучениях, признать свою немощь — только тогда мольба поможет и придет долгожданное исцеление;
  • пусть каждый день начинается с молитвенного обращения и благодарности Всевышнему, любви и доверия к окружающей действительности;
  • не пренебрегайте медицинской помощью, врачи помогут восстановить тело, а мученик Вонифатий исцелит душу.

Важно! Перед началом моления следует взять благословение на прочтение молитвы у священника. Обычно клирик рекомендует молитвенно потрудиться 40 дней.

О православной молитве:

Слово Божие — это самое сильное и действенное орудие в борьбе с зависимостями, а молитва — это предстательство о помощи к святым угодникам. Именно с молитвенного обращения и следует начинать борьбу с алкоголизмом.

Источники:

http://diak.ortox.ru/*_muchenikam/view/id/4729
http://www.astromeridian.ru/magic/nagovori_na_vodu72.html
http://molitva-info.ru/molitvoslov/molitva-svyatomu-vonifatiyu-ot-pyanstva.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: